MIESZKANIA CHRONIONE W OLSZTYNIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny Polski Związek Niewidomych w Olsztynie jest jednostką Polskiego Związku Niewidomych. To jedyna tego typu placówka w regionie, świadcząca wielozakresową pomoc osobom z dysfunkcją wzroku.

Strukturę Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego tworzą następujące jednostki wewnętrzne:

 • Mieszkania Chronione prowadzone przez stowarzyszenie tj. Polski Związek Niewidomych, gdzie zasiedlenie następuje na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej,
 • Mieszkania Chronione prowadzone jako zadanie własne Gminy Olsztyn na podstawie umowy z Prezydentem Miasta Olsztyn, w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. Zasiedlenie w tych mieszkaniach następuje na podstawie decyzji kierującej organu pomocy społecznej (MOPS) oraz umowy cywilnoprawnej,
 • Placówka Zapewniająca Całodobową Opiekę „Labirynt”,
 • Przychodnia NZOZ,
 • Hotel NZOZ OMR PZN.

Zadanie pod nazwą Mieszkania Chronione Polskiego Związku Niewidomych realizowane jest przez NZOZ OMR PZN w Olsztynie jako podmiot o charakterze niepublicznym, organizację pożytku publicznego. Zasiedlenie w tego typu mieszkaniach odbywa się na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej.

Mieszkania Chronione zapewniają swoim najemcom prawo do korzystania z mieszkania zgodnie z umową najmu oraz z wszelkich form wsparcia w lokalnym środowisku. Umowa zawierana jest z osobą z niepełnosprawnością posiadającą znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku.
Mieszkaniec lokalu ponosi opłaty z tytułu czynszu oraz centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, kanalizacji, energii elektrycznej, wywozu nieczystości stałych oraz obsługi i konserwacji wind – zgodnie z obowiązującymi stawkami.
W chwili obecnej Mieszkania Chronione PZN liczą 41 mieszkań na łączną powierzchnię 2 579,37 m².
Mieszkania Chronione MOPS prowadzone są na podstawie umowy zawartej z Prezydentem Miasta Olsztyn jako zadanie własne Gminy, w wyniku wyłonienia NZOZ OMR PZN w drodze konkursu na prowadzenie zadania publicznego z zakresu działalności społecznej. Stanowią one formę pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia. Forma ta zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Ośrodek należy do nielicznych placówek w mieście, które posiadają wykwalifikowaną kadrę, dobre zaplecze lokalowe spełniające obowiązujące standardy i duże doświadczenie, które stanowią silne atuty decydujące o wyborze naszej oferty na realizację zadania.

ZADANIA OŚRODKA

Placówka przeznaczona jest dla osób będących mieszkańcami Gminy Olsztyn, które ze względu na trudną sytuację życiową, potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie opieki całodobowej. Do zespołu Mieszkań Chronionych MOPS przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie. W ramach realizacji zadania placówka zapewnia lokale odpowiadające standardom określonym w rozporządzeniu o mieszkaniach chronionych oraz wyspecjalizowaną kadrę: pracownika socjalnego, psychologa, terapeutę oraz opiekuna.
NZOZ OMR PZN jako podmiot realizujący zadanie ma na celu przede wszystkim zmotywowanie osoby przebywające w mieszkaniu usamodzielnienia się i wyprowadzenie ich z systemu pomocy społecznej. Za nadrzędny cel swej działalności stawiają zapewnienie inwalidom wzroku odpowiednich warunków do:
 • godnego samodzielnego zamieszkania,
 • wsparcia i opieki w rozwiązywaniu problemów socjalno – bytowych,
 • rehabilitacji w tym zdrowotnej, społecznej i zawodowej,
 • zapewnienie odpowiedniej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,
 • zaspokojenie potrzeb religijnych,
 • zaspokojenie potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych itp.

Ponadto w ramach obu form wsparcia społecznego mieszkańcy mogą korzystać z usług: medycznych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz rzemieślniczych, pralniczych, krawieckich, opiekuńczych (sprzątanie) i wielu innych.

Na dzień dzisiejszy Mieszkania Chronione MOPS liczą 15 miejsc w 13 mieszkaniach o łącznej powierzchni 348,95 m².

O NAS

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny "Labirynt" w Olsztynie
jest jednostką Polskiego Związku Niewidomych. To jedyna tego typu placówka w regionie, świadcząca wielozakresową pomoc osobom z dysfunkcją wzroku.

NIP: 7390207875
REGON: 007025575

KONTAKT

ul. Eugeniusza Paukszty 57
10–685 Olsztyn
tel.: 89 542 89 13 (centrala)
tel.: 89 542 75 82 (przychodnia)
e-mail: sekretariat@labirynt.pzn.org.pl

Dyrektor: mgr Elżbieta Jabłko
e-mail: dyrektor@labirynt.pzn.org.pl

Dział Księgowości
e-mail: ksiegowosc@labirynt.pzn.org.pl

Rejestracja do poradni i gabinetów jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

Skip to content